з дисципліни «Соціологія»

Завдання до ОКР

з дисципліни «Соціологія»

- Соціологія – це:

- Соціологія вивчає:

- Термін “соціологія” з’явився:

- Першим в науковий обіг термін “соціологія” ввів:

- Що є об’єктом соціології?

- Предметом соціології як наукової дисципліни виступають:

- Соціальні закони, які відображають чинники змін об’єкта соціології й особливості таких змін, називаються:

- Зазначте, що є об’єктом соціального пізнання:

- Яке з нижченаведених суджень найкраще характеризує те, чим займається загальна (теоретична) соціологія як наукова дисципліна:

- Під функціями соціології розуміють:

- Прогностична функція – це:

- Які принципи повинні лежати в основі соціології, на думку О. Конта?

- Суспільний прогрес, за О. Контом, є предметом вивчення:

- Яку з наукових дисциплін О. Конт поклав в з дисципліни «Соціологія» основу своєї “ієрархії наук”:

- Вершиною піраміди “ієрархії наук” О. Конта є:

- Хто вважається засновником сучасної позитивістської соціології?

- Засновник соціології, автор шеститомної праці “Курс позитивістської філософії”:

- Хто з видатних соціологів відомий тим, що виділив такі два розділи соціологічної теорії як соціальна статика та соціальна динаміка?

- Кому з класиків соціології належить ідея, що вчення про суспільство має складатися з двох частин – соціальної статики, яка описує закони існування, і соціальної динаміки, яка описує закони зміни суспільства та етапи цієї зміни:

- Хто з видатних соціологів сформулював „закон трьох стадій”, відповідно до якого світова цивілізація пройшла три стадії розвитку: теологічну, метафізичну та позитивну?

- Концепція з дисципліни «Соціологія» М. Вебера називається:

- Центральним поняттям “розуміючої соціології” М. Вебера є:

- Хто з видатних соціологів вважав, що елементарною одиницею соціологічного аналізу є соціальна дія?

- Автором некласичного методу соціології – методу розуміючої соціології – був:

- Кому з класиків соціології належить ідея, що мотиви інших людей ми розкриваємо завдяки тому, що в подібних ситуаціях більшість чинить однаково:

- Хто з видатних соціологів вбачав схожість соціальних систем з біологічними організмами?

- Еволюція, за Г. Спенсером, – це:

- Основоположником якого теоретичного напряму соціології є Г. Спенсер:

- Хто з видатних соціологів розробив теорію класових антагонізмів?

- Найбільш розгорнута теорія соціальної стратифікації належить:- Творцем теорії соціального конфлікту є:

- Хто з соціологів вважав з дисципліни «Соціологія», що головне в суспільному розвитку – це не стабілізація суспільства, а його руйнування і заміна іншим, більш справедливим:

- Кому з класиків соціології належить ідея, що пролетаріат виконує особливу місію створення нового суспільства:

- Хто з соціологів класиків віддавав провідне місце при побудові своєї теорії виробничим відносинам:

- Базис в марксистській аналітичній схемі суспільства – це:

- Суть історичного матеріалізму полягає в:

- Хто з видатних соціологів вважав, що елементарною одиницею соціологічного аналізу є соціальний факт?

- Головні ознаки соціальних фактів за Е. Дюркгеймом:

- Е. Дюркгейм як речі, неупереджено та об’єктивно розглядає:

- Е. Дюркгейму належить теорія:

- Кому з класиків соціології належить ідея, що солідарність членів суспільства з дисципліни «Соціологія» покоїться на колективній свідомості – сукупності спільних вірувань та почуттів, які поділяють члени однієї соціальної групи або суспільства:

- Яке із суспільств, за Е. Дюркгеймом, засноване на механічній солідарності, де особистість не належить собі та поглинається колективом:

- За Е. Дюркгеймом, який тип солідарності панує у примітивних і нерозвинених стародавніх суспільствах:

- За Е. Дюркгеймом, який тип солідарності панує у розвинених суспільствах, в яких послаблюється колективна свідомість:

- Концепції, представники яких вважають, що суспільний розвиток залежить насамперед від зовнішніх географічних факторів: клімату, ландшафту, ґрунтів, річок, океанів тощо належать до:

- Один із натуралістичних, біологізаторських напрямів суспільної думки; вважає головними причинами розвитку суспільства расові особливості з дисципліни «Соціологія», а чистоту раси розглядає як основну спонукальну силу розвитку цивілізації – це:

- Теоретичний напрямок у соціології, що зосереджує увагу на аналізі соціальних взаємодій переважно в їх символічному змісті:

- Напрям соціології, який зосереджується на вивченні соціальних взаємодій в їх символічному вираженні (мові, жестах тощо) – це:

- Термін, введений О.Контом, означає узгодженість дій основних соціальних спільнот та інститутів суспільства – це:

- Термін М. Вебера, який характеризує перехід від мимовільних, суб’єктивних традиційних способів поведінки до організації діяльності згідно з раціонально встановленими правилами – це:

- До мікросоціологічних понять відносяться:

- Галузь соціологічного знання, пов’язана з великими моделями соціальних структур і зорієнтована на дослідження масштабних соціальних з дисципліни «Соціологія» процесів – це:

- Галузь соціологічного знання, пов’язана з аналізом повсякденної взаємодії між людьми, соціальних процесів і явищ у порівняно невеликих соціальних системах – це:

- Представник географічної школи в соціології, автор “Історії цивілізації в Англії”:

- Представник расово-антропологічної школи, першим увів у соціологію термін “соціальна антропологія”, автор книги “Соціальний порядок і його природні закони”:

- Загальна теорія суспільного прогресу за О. Контом – це:

- Англійський соціолог, прихильник еволюціонізму, автор “Принципів соціології” – це:

- Перенесення еволюційних принципів розвитку природи на соціальні процеси. Є основним положенням учення Г.Спенсера, який вважав, що в суспільстві, як і в природі, розвиток відбувається від простих форм до складних з дисципліни «Соціологія», різноманітних, але пов’язаних між собою – це:

- Представником структурного функціоналізму у соціології є:

- Представником конфліктної парадигми в соціології є:

- Представником символічного інтеракціонізму в соціології є:

- Представником феноменологічної соціології є:

- Вперше в українській історіографії історико-соціологічний метод застосовує:

- М. Грушевському належить ідея:

- Автором першого українського підручника із соціології “Загальна соціологія” був:

- Складне суспільство – це таке:

- У якому із суспільств відсутня чітка стратифікаційна система?

- Оберіть ознаки, якими характеризуються суспільства мисливців?

- Оберіть ознаки, якими характеризуються суспільства збирачів?

- Оберіть ознаки, якими характеризуються традиційні суспільства?

- Оберіть ознаки, якими характеризуються індустріальні суспільства?

- Оберіть ознаки, якими характеризуються сучасні суспільства?

- Наслідками якого процесу є розподіл праці, міграція з дисципліни «Соціологія» в масштабах планети капіталу, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технічних процесів, а також зближення культур різних країн?

- Категорія «соціальна стратифікація» відображає:

- Історично першою системою соціальної стратифікації є:

- Соціальний статус – це позиція, яку займає індивід:

- Прикладом висхідної соціальної мобільності є:

- Прикладом горизонтальної мобільності є:

- Зміна становища індивіда, яка викликає підвищення або пониження його соціального статусу – це:

- Зміна становища, яка не призводить до підвищення чи пониження соціального статусу індивіда – це:

- Теорії соціальної мобільності органічно пов’язані з:

- Під соціальним інститутом розуміють:

- Поняття “інституціоналізація” означає:

- Депопуляція – це:

- Етногенез – це:

- Етнос – це:

- Процес виникнення і розвитку націй – це:

- Нація – це:

- Система вірувань з дисципліни «Соціологія», ритуалів та інституцій, яка пов’язує людей у певні соціальні групи:

- Релігійна організація, яка відкидає цінності решти суспільства і вимагає “навернення у свою віру”, а також виконання відповідних ритуалів – це:

- Інституціоналізована спільнота, яка складається на основі шлюбу та породженій ним спільній правовій і моральній відповідальності батьків за здоров’я дітей, їхню соціалізацію та виховання – це:

- Секуляризація – це:

- Віра в те, що події у світі відбуваються завдяки діяльності духів – це:

- Система релігійних вірувань, що приписує божественні властивості певному виду тварин або рослин – це:

- Віра в єдиного Бога – це:

- Релігійна організація і соціальний інститут, що діє в суспільстві й має з ним з дисципліни «Соціологія» тісний зв’язок – це:

- Пристосування індивіда до умов соціального існування, чи це політичне середовище, чи місце праці, чи культурний простір певного суспільства – це:

- Сукупність людей, які певним чином взаємодіють одне з одним, відчувають свою приналежність до групи і сприймаються іншими як члени відповідної групи – це:

- Яке з наведених нижче висловлювань застосоване до соціалізації:

- Процес здобуття знань і навичок, внаслідок якого людина стає частиною суспільства – це:

- Соціалізація – це:

- Процес, в ході і за допомогою якого люди навчаються пристосовуватись до соціальних норм, тобто процес, який робить можливим продовження суспільства і передачу його культури між поколіннями:

- Втрата людиною індивідуальності, інтелекту з дисципліни «Соціологія», розумових задатків у натовпі – це:

- Ресоціалізація – це:

- Короткочасне скупчення людей, що не мають нічого спільного, крім одночасної фізичної присутності в одному і тому ж місці, зветься:

- Термін “інтеракція” означає:

- Засвоєння і дотримання соціальним актором певних групових і соціальних норм, цінностей і звичок; необхідний елемент соціалізації і передумова нормального функціонування будь якої соціальної системи:

- Девіантна поведінка – це не що інше, як:

- Різновид субкультури; притаманна групам із соціально відхиленою поведінкою:

- Набуття індивідами різних гендерних характеристик у процесі соціалізації – це:

- Репродуктивні функції в суспільстві здійснюють:

- Правила, які вимагають, щоб шлюби укладалися з тими, хто не входить до певних груп / однієї групи – це:

- Ендогамія – це з дисципліни «Соціологія»:

- Сімейна система, в якій влада належить жінці:

- Сімейна система, в якій влада належить чоловіку:

- Шлюб між одним чоловіком і однією жінкою – це:

- Шлюб між кількома людьми (багатоженство або багатомужжя) – це:

- Шлюб між кількома чоловіками і кількома жінками – це:

- Шлюб між одною жінкою і кількома чоловіками – це:

- Шлюб між одним чоловіком і кількома жінками – це:

- Сімейна система, в якій влада розподіляється порівну між чоловіком і жінкою:

- Сімейна структура, яка складається з дорослих батьків, дітей, що перебувають на їхньому утриманні, а також інших родичів – це:

- Сім’я, в якій тільки один із батьків (чоловік або жінка) виховує дітей:

- Мотив – це з дисципліни «Соціологія»:

- Необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозбереження; внутрішні спонуки активності людини, характеристика об’єктивного в особистості – це:

- Соціально психологічний процес ототожнення індивідом себе з іншою людиною, соціальною групою чи спільнотою – це:

- Культурна модель певної соціальної групи, яка протистоїть, тобто перебуває у стані конфронтації до панівної суперкультури або субкультур соціальних спільнот – це:

- Культурний конфлікт – це:

- Зіткнення політичних суб’єктів, інтереси яких протилежні або не збігаються – це:

- Конформізм – це:

- Форма культури, витвори якої стандартизуються і поширюються серед публіки без урахування регіональних, релігійних або класових субкультур – це:

- Складова соціології, заснована на конкретних дослідженнях соціальних фактів – це:

- Інтерпретація понять з дисципліни «Соціологія» – це:

- Репрезентативність – це:

- Властивості вибірки, які дозволяють їй виступати на момент опитування в якості моделі, представника генеральної сукупності:

- Гіпотеза в соціологічному дослідженні – це:

- Адекватна відповідність між вимірюваним показником і тим поняттям, що підлягає вимірюванню:

- Метод – це:

- Процес відбору одиниць спостереження до складу вибіркової сукупності за певними правилами, що визначаються цілями і завданнями дослідження:

- Уся сукупність соціальних об’єктів, які є предметом вивчення у межах, окреслених програмою конкретно соціологічного дослідження:

- Як називається сукупність об’єктів, на які дослідник хоче розповсюдити висновки дослідження?

- Певна кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за певними правилами – це:

- Як називається частина об’єктів генеральної сукупності, що з дисципліни «Соціологія» виступають у якості безпосередніх об’єктів дослідження?

- Різновид імовірнісної (випадкової) вибірки; полягає у відборі з генеральної сукупності одиниць аналізу через рівні інтервали кроки:

- Як називається вибірка, заснована на принципі випадкового відбору респондентів?

- Як називається відхилення статистичної структури вибірки від структури генеральної сукупності?

- Як називається представницька частина об’єктів дослідження, котра має у цілому такий же статистичний розподіл характеристик досліджуваних об’єктів, як і генеральна сукупність?

- Спостереження – це:

- Як називається метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом безпосереднього сприйняття та реєстрації фактів стосовно цього об’єкта, котрі мають значення для досягнення мети дослідження?

- Аналіз документів – це:

- Опитування – це:

- Як з дисципліни «Соціологія» називається метод збору первинної інформації про об’єкт дослідження шляхом звернення дослідника до людей із запитаннями, що стосуються теми дослідження?

- Як називається цілеспрямована бесіда між дослідником і опитуваним щодо проблем, які стосуються предмету дослідження?

- Анкетування – це:

- Метод збору соціологічної інформації, що полягає в систематичному безпосередньому візуальному та слуховому сприйнятті та реєстрації соціальних процесів, явищ, ситуацій, фактів, що піддаються перевірці та контролю:

- Один із методів отримання соціологічної інформації про кількісні та якісні зміни показників діяльності й поведінки об’єкта внаслідок дії на нього певних чинників (змінних), якими можна керувати і які можна контролювати:

- Той, хто відповідає на запитання анкети і з дисципліни «Соціологія» той, у кого беруть інтерв’ю – це:

- Відкрите питання – це:

- Поняття “закрите питання” означає:

- Питання анкети, яке не супроводжується запропонованими альтернативами відповіді і на яке респондент повинен відповідати своїми словами:

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentastrlrt.html
documentastrtcb.html
documentastsamj.html
documentastshwr.html
documentastspgz.html
Документ з дисципліни «Соціологія»